GDPR - Geis VOP

Všeobecné obchodní podmínky Geis CZ s.r.o. (dále jen zasílatel) – systém vnitrostátní a
mezinárodní přepravy paletových a kusových zásilek
Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) je závazek zasílatele, že vlastním jménem na účet
příkazce obstará přepravu zásilky z místa převzetí zásilky do místa jejího doručení a případně i obstarat nebo provést úkony
s přepravou související a příkazce se zavazuje zaplatit za tyto služby zasílateli odměnu, a to za podmínek dále stanovených
těmito VOP. Aktuální znění VOP včetně aktuálních standardních ceníků je uveřejněno na internetových stránkách zasílatele
www.geis-group.cz. VOP tvoří nedílnou součást každé zasílatelské smlouvy uzavřené mezi zasílatelem a příkazcem.
Platnost zasílatelské smlouvy nastává přijetím objednávky (resp. zasílatelského příkazu) příkazce zasílatelem, účinnost této
smlouvy pak převzetím zásilky zasílatelem nebo jím pověřeným dopravcem. VOP stanovují práva a povinnosti zasílatele a
příkazce, které nejsou upraveny písemnou zasílatelskou smlouvou (dále jen ZS). Znění písemné ZS má přednost před
zněním VOP. Písemná ZS, jejímž předmětem je zajišťování opakujících se přeprav, je považována za smlouvu rámcovou,
přičemž jejím dílčím plněním je každá individuální objednávka příkazce. Objednávka příkazce, jejíž formu stanovuje zasílatel
(dále jen objednávka), musí mít písemnou formu (včetně elektronické). Zasílatel je oprávněn provést změny VOP,
standardních ceníků, poplatků atd., přičemž je povinen tyto změny oznámit příkazci formou zveřejnění na www.geisgroup.cz,
a to nejpozději 30 dnů před nabytím jejich účinnosti. Změny VOP, standardních ceníků, poplatků atd. je příkazce
oprávněn odmítnout a z tohoto důvodu zasílatelskou smlouvu vypovědět, avšak nejpozději do jednoho týdne od nabytí
účinnosti. Příkazce a zasílatel se dohodli, že příkazce se zavazuje průběžně sledovat internetové stránky zasílatele a
seznamovat se s jejich aktuálním zněním, včetně znění VOP, standardních ceníků, poplatků atd., nejméně však jednou
měsíčně. Není-li v písemné ZS uvedeno jinak, prohlašuje příkazce, že je s aktuálně platnými VOP a standardními ceníky,
poplatky atd. dobře seznámen a vyjadřuje s nimi souhlas podáním objednávky, resp. zásilky k přepravě. V těchto VOP
(zasílatelské smlouvě) lze aplikovat ustanovení § 2474 NOZ, kdy zasílatel vstupuje do postavení dopravce.
1. Definice přepravního systému
Pro tento systém přepravy platí následující definice zásilek: Max. hmotnost celé zásilky 2.500 kg, max. hmotnost jednoho
kusu zásilky 1.200 kg, při hmotnosti 1 kusu nad 650 kg je příkazce povinen sdělit zasílateli technické podmínky na nakládce
a vykládce. Max. výška jednoho kusu zásilky 2,20 m, max. délka jednoho kusu zásilky 3 m, max. objem celé zásilky 10 m3
,
minimální objemový přepočet zásilek zabírajících plochu na vozidle do 4 europalet (3,84 m2) je v poměru 1 m3 =250 kg, u
rozměrnějších zásilek je minimálně v poměru 1 ldm = 1250 kg (jednotka1 ldm = 2,4m x 1 m ložné délky vozidla). Konkrétní
poměr použitého přepočtu se řídí údaji uvedenými v platném standardním ceníku zasílatele.
Pro systém vnitrostátní a mezinárodní přepravy paletových a kusových zásilek platí, že: 1) Zásilku může tvořit i více
nákladových kusů. 2) Příkazcem (odesílatelem) a/nebo příjemcem zásilky může být jedině právnická osoba, zejména
obchodní korporace a veřejnoprávní korporace nebo podnikatel dle ust. § 420 a násl. NOZ s přístupnou stálou provozovnou
a stanovenou provozní dobou. Nesplňuje-li příjemce tyto podmínky, pak se jedná o tzv. režim B2C, při kterém je příkazce
povinen tuto skutečnost vyznačit do objednávky přepravy. O přepravu v režimu B2C se jedná v případě přeprav v rámci České
a Slovenské republiky, kdy je zásilka doručována na soukromou adresu (příjemcem zásilky je fyzická osoba). Pro režim B2C
platí také další ustanovení uvedená v těchto VOP. 3) V případě nestandardních požadavků na přepravu (např. na doručení
zásilky v jiné než obvyklé době doručení – viz bod 3 těchto VOP) budou vzniklé vícenáklady předepsány k úhradě příkazci,
který se tyto zavazuje dle pokynů zasílatele bez výhrad uhradit.
2. Zásilky vyloučené z přepravy:
a) Přesahují-li rozměrové a hmotností limity uvedené v bodě 1.
b) Chybí-li potřebné údaje o odesílateli nebo příjemci zásilky (nebo - v režimu B2C - chybí-li telefonický kontakt na
příjemce)
c) Obsahují-li zboží, které má mimořádně vysokou cenu jako jsou například drahé kovy a výrobky z nich, umělecké a
starožitné předměty, sbírky, bankovky, mince, cenné papíry, směnky, kreditní karty apod.
d) Obsahují-li zboží, které není chráněno, zabaleno nebo zajištěno způsobem odpovídajícím jeho hmotnosti, tvaru,
vlastnostem či povaze (charakteru). Dále obsahují-li zboží, které by mohlo poškodit ostatní zásilky nebo by mohlo
poškodit přepravní a dopravní techniku zasílatele či dopravce anebo by mohlo být samo touto použitou technikou
poškozeno. Dále obsahují-li zboží, které by mohlo ohrozit život, zdraví nebo majetek pracovníků zasílatele nebo
dopravce, resp. jejich pracovníků. Toto ustanovení platí i tehdy, kdyby se tyto vlastnosti nebo povaha (charakter) zásilky,
nedostatečnost či nevhodnost jejího obalu nebo jejího zajištění apod. projevily až během přepravy zásilky, resp. po jejím
fyzickém převzetí zasílatelem nebo dopravcem. Ohledně způsobu dalšího nakládání s takovou zásilkou se dohodne
zasílatel s příkazcem. Nedojde-li však mezi zasílatelem a příkazcem k dohodě o dalším postupu v této věci, pak
příkazce bez výhrad uznává oprávněnost jednání zasílatele nebo jím pověřeného dopravce a to včetně úplnosti,
dostatečnosti a nezpochybnitelnosti důkazních prostředků (zejm. fotodokumentace) poskytnutých příkazci zasílatelem
nebo jím pověřeným dopravcem.
e) Obsahují-li zboží podléhající řízenému teplotnímu režimu, rostliny, lehce zkazitelné zboží (např. zkazitelné potraviny),
živá zvířata a organismy, lidské či zvířecí orgány a ostatky, odpad, nebezpečné látky, zbraně, munice, drogy nebo zboží
podléhající zákazu dovozu/vývozu nebo jakémukoliv omezení či embargu.
Účinnost od 21. 5. 2018
Stránka 2 z 5
Zasílatel si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto VOP.
Geis CZ s.r.o. se sídlem: Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, IČ: 44567359, DIČ: CZ44567359,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14475
f) S dobírkou (COD) vyšší než 200.000 Kč.
g) Určené přímo do vlastních rukou.
h) U mezinárodní přepravy pak dále zásilky obsahující potraviny, alkohol, zboží podléhající veterinární a fyto-kontrole, zboží
na celní záznam nebo zboží přepravované na ATA-karnet, zásilky zasílané na dobírku/COD (v relacích, které nejsou
uvedeny ve standardních cenících) a/nebo nevyplaceně/EXW (toto označení zde není označením Dodací doložky ve
smyslu INCOTERMS) a zásilky s nebezpečným zbožím dle Úmluvy ADR – pokud není výslovnou dohodou zasílatele a
příkazce stanoveno jinak.
Příkazce odpovídá za škodu eventuálně vzniklou zasílateli nebo dopravci, předal-li by k přepravě zásilky vyloučené
z přepravy.
3. Obvyklá doba přepravy
Obvyklá doba přepravy zásilek se řídí podmínkami uvedenými v aktuálním standardním ceníku zasílatele. Zásilky jsou
zasílatelem přepravovány v obvyklé době doručení. Obvyklou dobou doručení se rozumí doba, kdy je zásilka zpravidla
dodána příjemci, nenastanou-li zvláštní nebo neočekávané situace v průběhu obstarávání či provádění přepravy zásilky.
Obvyklá doba přepravy nemusí být dodržena, pokud příkazce nebo příjemce zásilky nedodá (nebo nedodá včas) zasílateli
doklady nebo informace potřebné k obstarání nebo provedení přepravy, eventuálně celního odbavení či dodání zásilky nebo
nejsou-li splněny podmínky obsažené v těchto VOP nebo nejsou-li dodrženy konkrétní pokyny zasílatele či dopravce.
4. Podmínky pro převzetí zásilek k přepravě
V souladu s ustanovením § 1744 NOZ jsou zásilky zasílatelem (resp. jím pověřeným dopravcem) přebírány k obstarání (resp.
provedení) přepravy na základě elektronické (datové) objednávky nebo písemné (emailové) objednávky, jejichž formu
stanovuje zasílatel. Písemná (emailová) objednávka musí obsahovat přesnou adresu nakládky (svozu) a vykládky (dodání)
zásilky, telefonní kontakt odesílatele, hmotnost a rozměry zásilky, datum nakládky (svozu), plátce přepravy včetně jeho úplné
identifikace a všechny další údaje pro obstarání a provedení přepravy zásilky nezbytné a to včetně údajů uvedených v těchto
VOP. Objednávka musí být učiněna nejpozději v pracovní den před požadovaným dnem nakládky zásilky. Zásilku může
příkazce podat k přepravě také přímo na příslušné pobočce zasílatele, a to v pracovní dny od 9:00 do 19:00 hod. Příkazce se
zavazuje, že zásilka bude připravena odesílatelem k předání k přepravě v okamžiku přistavení vozidla, a že převzetí zásilky
příjemcem proběhne neprodleně po přistavení vozidla u příjemce. V opačném případě není zasílatel povinen nakládku či
vykládku zásilky obstarat, přičemž má nárok na náhradu nákladů jemu nebo jím pověřenému dopravci vzniklých. Příkazce je
při nakládce a vykládce zásilky povinen zajistit součinnost odesílatele a příjemce zásilky se zasílatelem určeným dopravcem
vyjma sjednaných specifických doplňkových služeb.
Zásilku (každý její nákladový kus) je příkazce povinen opatřit:
a) Přesnou adresou odesílatele a příjemce (včetně správného PSČ) – vždy na největší straně zásilky.
b) Označovacími etiketami pro přepravu nebezpečného zboží (je-li jeho přeprava zasílatelem výslovně povolena), pak je
toto příkazce (odesílatel) povinen opatřit i údaji vyplývajícími z příslušného zákona.
c) U zásilek s celním řízením je příkazce povinen zajistit předání veškerých dokumentů potřebných k celnímu odbavení
zásilky zasílateli.
d) Obalem a zajištěním zásilky tak, aby obsah zásilky byl plně zabezpečen proti poškození a pohybu, obal umožňoval
bezpečnou manipulaci se zásilkou, a poskytoval dostatečnou ochranu pro běžnou manipulaci používanou v systému přeprav
paletových a kusových zásilek.
e) Obalem, který je zbaven všech předchozích přepravních štítků, nálepek a jiných informací, které by mohly znemožnit,
ohrozit nebo zkomplikovat přepravu (dodání) zásilky.
f) Manipulačními značkami odpovídajícími charakteru zásilky a správnému způsobu manipulace.
Pro ustanovení uvedená výše pod písmeny b) a c) společně platí: Příkazce nese odpovědnost za správnost a úplnost těchto
dokumentů a za škody v tomto důsledku zasílateli či třetím osobám vzniklé. Zasílatel ani dopravce nemají za povinnost
kontrolovat úplnost a správnost těchto dokumentů.
Zásilky s celkovou cenou vyšší než 500 000 Kč je možno přepravovat pouze na základě individuální písemné dohody mezi
příkazcem a zasílatelem, přičemž u přepravy takových zásilek musí příkazce do objednávky uvést druh přepravovaného zboží
a jeho skutečnou cenu. Pro přepravu zásilek, jejichž cena je vyšší než 500 000 Kč zasílatel důrazně doporučuje, aby příkazce
sám nebo prostřednictvím zasílatele, pojistil přepravovanou zásilku na její plnou skutečnou cenu.
5. Doručení zásilky a její převzetí příjemcem
Místem doručení zásilky se rozumí místo, které je jako místo doručení určeno pro konkrétní zasílatelem nabízenou přepravní
službu. Není-li místo doručení zásilky určeno jinak, pak se jím rozumí místo (adresa), kde je zásilka od zasílatelem
pověřeného dopravce fyzicky převzata příjemcem. Zásilka je doručována za první dveře provozovny příjemce za podmínky,
že místo doručení zásilky umožňuje manipulaci nízkozdvižným vozíkem. V opačném případě je místem převzetí zásilky
hrana vozidla (hydraulické čelo) zasílatelem pověřeného dopravce. Převzetí zásilky je příjemce povinen potvrdit do dokladu
zasílatele, který mu bude za tímto účelem předložen. Je-li zásilka doručována v ČR, pak na tomto potvrzení příjemce uvede
svoje jméno a příjmení hůlkovým písmem, vlastnoruční podpis, ke kterému připojí otisk firemního razítka. Není-li k dispozici
razítko nebo je příjemcem fyzická osoba (u režimu B2C), pak musí být uvedeno číslo občanského průkazu (nebo identifikace
Účinnost od 21. 5. 2018
Stránka 3 z 5
Zasílatel si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto VOP.
Geis CZ s.r.o. se sídlem: Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, IČ: 44567359, DIČ: CZ44567359,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14475
pasu - u nerezidentů ČR). Zásilka může být doručena i tak, že může být předána osobě starší 18 let zdržující se v době
doručení na adrese doručení zásilky, přičemž tato osoba je povinna mimo splnění povinností příjemce zásilky uvést do
příslušného dokladu i svůj vztah k osobě příjemce zásilky (např. syn, manžel apod.). Příjemce zásilky není oprávněn
požadovat přeposlání (tzv. doslání) již přepravované zásilky na jinou adresu. Zasílatel nenese žádnou odpovědnost za
případné újmy způsobené příkazci, příjemci nebo dalším osobám, které by snad vznikly v důsledku výše uvedených způsobů
doručení. Zasílatel akceptuje změnu dispozic týkajících se doručení zásilky (včetně jejího přeposlání) učiněnou výhradně
písemně (emailem) příkazcem.
6. Zásilky na dobírku (COD)
Příkazce může u vnitrostátních a vybraných mezinárodních přeprav požadovat doručení zásilky příjemci formou dobírky
(COD) pouze za předpokladu uzavření písemné ZS. Požadavek přepravy zásilky na dobírku a hodnotu její dobírky (u
mezinárodní zásilky ve měně státu doručení), včetně variabilního symbolu platby, je příkazce povinen vyznačit do objednávky
a do předávacího protokolu, jehož formu stanovuje zasílatel (dále jen předávací protokol). Na jinou formu objednání servisu
COD nebude zasílatel brát zřetel. Požadavek na doručení zásilky příjemci formou dobírky nelze po dobu přepravy zrušit ani
jakkoliv upravovat. V případě, že příkazce využívá datový přenos, řídí se způsob objednání služby dle bodu 9 těchto VOP.
Částku za vybranou dobírku se zasílatel zavazuje převést na účet příkazce uvedený v zasílatelské smlouvě do 7 pracovních
dnů po doručení zásilky. V případě eventuálního nesplnění některé z výše uvedených povinností příkazcem, zasílatel
negarantuje splnění svých závazků.
7. Úplata za obstarání přepravy a provedení úkonů s přepravou souvisejících
Příkazce se zavazuje k úhradě přepravného (tj. ceny včetně všech služeb a poplatků spojených s přepravou) zasílateli.
Přepravné je splatné při převzetí zásilky k přepravě. Příkazce bere na vědomí, že zasílatel má zástavní právo k zásilce ve
smyslu § 2481 NOZ, event. § 2571 NOZ a že v případě nezaplacení přepravného je zasílatel oprávněn postupovat podle §
1359 a násl. NOZ (ve smyslu ustanovení § 1360 a násl. NOZ se zasílatel jako zástavní věřitel dohodl s příkazcem jako
zástavním dlužníkem, že zástavní věřitel může zástavu prodat jiným způsobem než ve veřejné dražbě), popřípadě započítat
vzájemné pohledávky ve smyslu platných ustanovení NOZ. V případě nedoručitelnosti zásilky, v případě odmítnutí zásilky
příjemcem nebo při neexistenci příjemce budou vzniklé vícenáklady (např. na zpětné doručení zásilky, doručení v jiné než
obvyklé době doručení, za likvidaci zásilky, skladné, apod.), předepsány k úhradě příkazci, který se tyto zavazuje dle pokynů
zasílatele bez výhrad uhradit. Není-li výslovně stanoveno jinak (v písemné zasílatelské smlouvě), pak platí, že veškeré úhrady,
poplatky, náklady, vícenáklady, škody apod. související s obstaráváním či prováděním přepravy, u kterých se předpokládá
nebo je obvyklé, že je uhradí příjemce – budou (v případě, že je příjemce neuhradí) bez výhrad uhrazeny příkazcem. Pro tyto
případy se podpůrně použije ustanovení § 1769 NOZ. Ve vnitrostátním přepravném jsou zahrnuty dva pokusy o doručení
zásilky. Příkazce může požadovat úhradu přepravného příjemcem v hotovosti při doručení zásilky (EXW). Tuto službu je
příkazce povinen vyznačit do předávacího protokolu. Na jinou formu objednání servisu EXW nebude zasílatel brát zřetel.
V případě, že příkazce využívá datový přenos, řídí se způsob objednání služby dle bodu 9 těchto VOP. Odmítnuté či
nedoručitelné zásilky jsou zaslány zpět příkazci do 7 pracovních dnů po prvním pokusu o doručení a příkazce je povinen
provést úhradu přepravného, stejně tak i u zásilek, kde příjemce odmítne uhradit v hotovosti přepravné (EXW) či dobírku
(COD). V případě odmítnutí úhrady přepravného a (nebo) ostatních služeb a poplatků spojených s přepravou příjemcem,
neexistuje-li příjemce, příjemce odmítl převzít zásilku či zásilku nelze doručit z důvodů nezaviněných zasílatelem nebo jím
pověřeným dopravcem - se příkazce zavazuje odmítnuté úhrady uhradit zasílateli při doručení vrácené zásilky hotově, pokud
se příkazce se zasílatelem nedohodnou jinak. U zásilek označených odesílatelem EXW nelze poskytovat případnou
množstevní slevu uplatňovanou u příkazce. Jestliže by nebylo obstarání přepravy zásilky příkazcem (odesílatelem)
deklarováno jako režim B2C, ale ve skutečnosti se o takovou přepravu jednalo, má zasílatel bezvýhradní právo na doúčtování
ceny dle platného ceníku pro přepravu v režimu B2C, eventuálně dalších prokazatelných souvisejících nákladů. Příkazce
souhlasí s elektronickou fakturací. Elektronické faktury budou zasílány na emailovou adresu, kterou poskytne Příkazce
Zasilateli písemně.
U přeprav s povinným celním řízením je příkazce vždy odpovědný za úhradu nákladů spojených s celním odbavením zásilky,
pokud je tento úkon na základě příslušného zákona nebo příkazcem požadován. Dále je příkazce povinen uhradit zasílateli
veškeré náklady spojené s celním odbavením zásilky (úkony proclení, clo, daně apod.), pokud tyto náklady odmítne uhradit
příjemce.
Přepravné se vypočítává dle aktuálních standardních ceníků zasílatele platných pro tento systém vnitrostátní a mezinárodní
přepravy paletových a kusových zásilek. Přepravné může být stanoveno i jako individuální ceník, platný pouze po podpisu
příkazcem a zasílatelem. Není-li tomu tak, platí vždy standardní ceník. Eventuální změny provedené zasílatelem ve
standardních cenících v oblasti regionů tvořených intervaly PSČ a přepravních zón jsou závazné i pro individuální ceníky. V
případě, že se jedná o změnu předchozího již účinného individuálního ceníku, pak původní individuální ceník pozbývá
platnosti dnem nabytí účinnosti nového individuálního ceníku.
Veškeré cenové nabídky jsou platné 60 dnů od data předložení, není-li v nabídce uvedena jiná doba platnosti.
Pro stanovení přepravného dle hmotnosti zásilky je rozhodující hmotnost zjištěná zasílatelem. Zjistí-li zasílatel odlišnou
hmotnost zásilky, pak si vyhrazuje právo na změnu výpočtu přepravného, a to i bez vyrozumění příkazce. Rovněž při zjištění
jiných rozměrů zásilky si zasílatel vyhrazuje právo na účtování přepravného dle objemového přepočtu i bez předchozího
vyrozumění příkazce. Příkazce je oprávněn reklamovat údaje a částky uvedené na faktuře vystavené zasilatelem za přepravu
zásilek a další služby nejpozději je však povinen tak učinit do 30 dnů od data doručení faktury Příkazci. Pokud příkazce poruší
Účinnost od 21. 5. 2018
Stránka 4 z 5
Zasílatel si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto VOP.
Geis CZ s.r.o. se sídlem: Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, IČ: 44567359, DIČ: CZ44567359,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14475
tuto povinnost a reklamuje po více jak 30 dnech a zároveň požaduje finanční vyrovnání (kladný rozdíl mezi chybně
fakturovanou částkou a částkou, která měla být správně fakturována) po uplynutí této lhůty, má zasílatel právo smluvní
pokuty vůči příkazci rovnající se výši požadavku na finanční vyrovnání.
Pokud není v rámci zasílatelské smlouvy smluveno jinak, účtuje zasílatel příkazci navíc ke každé přepravě zásilky následující
příplatky:
a) Palivový příplatek, jehož aktuální výše je pro tuto službu uveřejněna každý měsíc na www.geis-group.cz. Palivový
příplatek se může lišit pro vnitrostátní a mezinárodní silniční přepravu. Tento příplatek je kalkulován z netto ceny
přepravy (bez DPH) dle platného ceníku zasílatele bez zahrnutí dalších poplatků.
b) Mýtné, jehož aktuální výše pro systém vnitrostátní a mezinárodní přepravy paletových a kusových zásilek je
uvedena na www.geis-group.cz.
8. Garance a reklamace
Za škody vzniklé při obstarávání přepravy a při provádění vnitrostátní přepravy (provádí-li tuto sám zasílatel jako dopravce)
zasílatel odpovídá a má náhradovou povinnost výhradně na základě a v rozsahu uvedeném v těchto VOP. V případě, že by
zasílatel neobstarával, ale sám prováděl mezinárodní přepravu jako dopravce, pak se jeho odpovědnost řídí Úmluvou CMR
a těmito VOP.
Místem převzetí zásilky zasílatelem se rozumí místo fyzického převzetí (nakládky) zásilky zasílatelem nebo dopravcem,
kterého zasílatel k tomuto pověřil.
Zasílatel neodpovídá za škodu:
a) kterou nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče v zasílatelských službách obvyklé nebo když porušení jeho
povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost,
b) vzniklou v souvislosti s přepravou zásilky, která mu byla předána v rozporu s ustanoveními obecně závazných předpisů
nebo těchto VOP,
c) způsobenou příkazcem, odesílatelem nebo příjemcem zásilky,
d) způsobenou vadným nebo nedostatečným obalem či zabezpečením zásilky, resp. nevhodným způsobem balení či
zajištění zásilky,
e) způsobenou neoznačením nebo chybným či nedostatečným označením zásilky (dle ustanovení těchto VOP)
f) způsobenou vadou či vlastnostmi zásilky nebo její přirozenou povahou, byť se některá z nich projevila až během
přepravy zásilky,
g) vzniklou v době, kdy zásilka nebyla v moci zasílatele,
h) přímou, nepřímou nebo následnou (včetně vícenákladů, ušlého zisku, smluvních pokut, penále apod.) vzniklou jako
důsledek poškození, zničení či ztráty zásilky nebo v důsledku nedodržení obvyklé přepravní doby, resp. pozdního dodání
zásilky.
Oprávněná osoba je povinna reklamovat zjištěné vady a uplatňovat právo na náhradu škody u zasílatele vždy jen písemně a
ve stanovené době. Příkazce je povinen zajistit, aby byla zásilka při jejím převzetí vizuálně prohlédnuta příjemcem.
K projednání reklamace zjevného poškození nebo částečné ztráty zásilky, musí být konkrétní výhrada definována na dokladu
o převzetí zásilky nebo vyhotoven samostatný zápis o škodě. U škod při příjmu zásilky zjevně neznatelných se reklamační
doby řídí příslušnými předpisy platnými pro smlouvu o přepravě věci. Na pozdější reklamace nemusí být brán zasílatelem
zřetel. Zasílateli musí být dána možnost se osobně přesvědčit o rozsahu a druhu škody, přičemž další manipulace
s poškozenou zásilkou musí být provedena podle pokynů zasílatele. Není-li zde stanoveno jinak, zasílatel odpovídá za
obstarání přepravy, případné škody vzniklé při provádění přepravy uplatňuje zasílatel vlastním jménem a na účet příkazce.
Při uplatňování nároků vůči dopravci je příkazce zavázán zasílateli k součinnosti (zejména k poskytování dokladů týkajících
se zásilky jako podkladů pro uplatňování nároků vůči dopravci - např. dokladů o ceně zásilky apod.). Nároky vůči dopravcům
se řídí příslušnými předpisy platnými pro smlouvy o přepravě věci.
V případě poškození, zničení či ztráty zásilky vzniklé při obstarávání přepravy a/nebo v případě zásilky převzaté zasílatelem
k přepravě či k úkonům s přepravou souvisejících (nebo v případě, že zasílatel provádí vnitrostátní přepravu jako dopravce),
je náhradová povinnost zasílatele za škodu vzniklou na zásilce podle těchto VOP omezena max. částkou 500.000,- Kč na
jednu zásilku. Při obstarávání mezinárodní přepravy platí v uvedených případech zároveň limit náhradové povinnosti
zasílatele 8,33 ZPČ/SDR na 1 kg hrubé hmotnosti přepravované zásilky. Při příkazcem prokázané škodě na zásilce vzniklé
jejím pozdním dodáním má zasílatel náhradovou povinnost nejvýše do celkové výše konkrétního přepravného za konkrétní
pozdě dodanou zásilku. Při uplatnění práva na náhradu škody u zasílatele je příkazce (oprávněná osoba) povinen
jednoznačným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, doložit věrohodnými písemnými důkazy rozsah o výši vzniklé škody.
Příkazce plně odpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou zasílateli nebo dopravci, pokud by předal k přepravě zásilku nesplňující
či porušující požadavky vyplývající z těchto VOP, a to včetně jakýchkoliv nákladů v této souvislosti zasílateli nebo dopravci
vzniklých. Zasílateli nebo dopravci takto vzniklé škody či náklady (např. likvidace zboží) je příkazce povinen na základě výzvy
bezodkladně uhradit. Zasílatel ani jím pověřený dopravce neodpovídají oprávněným osobám za škody vzniklé v souvislosti
s přepravou zásilek, které by jim byly předány v rozporu s ustanoveními obecně závazných předpisů nebo těchto VOP,
přičemž tyto škody jsou zároveň vyňaty z jejich pojistného plnění.
Bude-li přepravovaná zásilka obsahovat zboží, které není nové (např. repasované zboží), bude při náhradě škody zasílatel
vycházet z tzv. amortizačních tabulek pro příslušné zboží (viz www.geis-group.cz). U zásilek obsahujících zboží posílané do
Účinnost od 21. 5. 2018
Stránka 5 z 5
Zasílatel si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto VOP.
Geis CZ s.r.o. se sídlem: Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, IČ: 44567359, DIČ: CZ44567359,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14475
opravy bude jeho pořizovací cena uvedená na prodejním dokladu přepravovaného zboží vždy snížena o 20% a o příslušnou
amortizaci. U zásilek obsahujících opravené zboží zasílané z opravy, bude z pořizovací ceny zboží odečtena jen amortizace
dle amortizačních tabulek.
Pojištění zásilky
Příkazce si může na základě písemné dohody se zasílatelem nechat zásilku pojistit (pro takové případy platí pojistné
podmínky uvedené na www.geis-group.cz). Pojištění může být i na cenu vyšší než je odpovědnost zasílatele uvedená
v těchto VOP. Zasílatel pojišťuje zásilku pouze tehdy, je-li to s příkazcem předem písemně smluveno. Cena přepravného se
v takovém případě zvýší o poplatek za pojištění. Příkazce je povinen pojistnou cenu (hodnotu) zásilky deklarovat v
předávacím protokolu. Poruší-li příkazce tyto povinnosti, pak zasílatel není povinen pojištění zboží obstarat. Pouhé uvedení
ceny zásilky příkazcem není pro zasílatele příkazem k pojištění zásilky. V případě, že příkazce využívá datový přenos, pak se
způsob sjednání této služby řídí bodem 9 těchto VOP.
9. Zákaznici využívající datové přenosy
Příkazce může využívat IT služeb zasílatele. Příkazce v takovém případě odpovídá za odeslání dat do IT systému zasílatele.
V případě nedoručení dat (elektronické objednávky/zasílatelského příkazu) do IT systému zasílatele, zasílatel neodpovídá
za příkazcem elektronickou formou objednané služby. Toto ustanovení platí i tehdy, byl-li by zasílateli či jemu pověřenému
dopravci v době svozu zásilky předán papírový formulář (objednávka/zasílatelský příkaz), kde by byly požadavky na služby
zasílatele uvedeny. Pokud se neshoduje obsah dat (elektronické objednávky/zasílatelského příkazu) s obsahem papírového
formuláře (objednávky/zasílatelského příkazu), má přednost elektronická forma objednaných služeb.
10. Ochrana osobních údajů
Smluvní strany se dohodly, že příkazce (nebo osoba s ním propojená v rámci těchto VOP, resp. zasílatelské smlouvy) může
být zasílatelem, eventuálně jím pověřenou osobou, kontaktován v případě marketingové či reklamní akce, nabídky obchodní
spolupráce, soutěží, oznámení či dotazu týkajícího se současné spolupráce či jiného oznámení nebo obchodního sdělení a
to formou osobní, telefonickou, písemnou či elektronickou, nebo jinou formou kontaktu a souhlasí s použitím uvedených
kontaktních údajů k marketingovým účelům zasílatele.
Zasílatel se zavazuje, že s údaji subjektů údajů, které přijme od příkazce za účelem vykonání přepravních či souvisejících
služeb, a které mají charakter osobních údajů, bude zacházet v souladu s platnou legislativou ČR a EU a nebude je využívat
k žádnému jinému účelu, než k plnění této smlouvy ve prospěch subjektu údajů, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
EU č. 2016/679.
11. Společná ustanovení
Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení těchto VOP, která jsou odchylná od ustanovení občanského zákoníku, jsou
takto ujednána vědomě odchylně a zároveň prohlašují, že dle jejich dobré víry a svědomí, tato odchylná ustanovení nejsou v
rozporu s dobrými mravy, neporušují veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu
osobnosti a jsou ujednána poctivě.
Pokud se v těchto VOP uvádí zkratka NOZ, má se na mysli nový občanský zákoník č.89/2012 Sb.
Eventuální prohlášení o neplatnosti některého z ustanovení těchto VOP nemá za následek jejich celkovou neplatnost.
Tyto VOP jsou ze dne 17. 4. 2018 a nabývají účinnosti dnem 21. 5. 2018.