Formular pro odstoupeni od smlouvy

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: Hana Šimůnková, se sídlem Široká 444/21, České Budějovice 370 01, IČ:47221739, e-mail tap@simunkova.cz 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Hana
Šimůnková, se sídlem Široká 444/21, České Budějovice 370 01, IČ:47221739 („Společnost“) nebo jiného
prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp.
pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je
několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu
nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne
dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na
e-mail tap@simunkova.cz

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží)
včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující
zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na
dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není
povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že
zboží Společnosti odeslal.

Datum:

Podpis:

V následujícím odkazu naleznete Formular pro odstoupeni od smlouvy.